en:Omistajille:Huolenpitosopimus:sopimusehdot 2020.21.0.0 FI/FI

Huolenpitosopimus

Sopimusehdot

SEAT-huolenpitosopimuksessa noudatetaan seuraavia sopimusehtoja:*

 

1. Soveltamisala

SEAT-huolenpitosopimuksen yleisiä ehtoja sovelletaan jälleenmyyjän ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Asiakkaana voi olla yksityishenkilö tai yritys.

2. Sopimusosapuolet

Sopimuksen osapuolet ovat asiakas ja jälleenmyyjä. Nämä sopimusehdot ovat osa SEAT-huolenpitosopimusta ja koskevat vain SEAT-huolenpitosopimuksessa yksilöityä ajoneuvoa. Tässä määritellään sopimukseen kuuluvat ja siinä määritellylle ajoneuvolle tarjottavat palvelut ja niiden ehdot.

3. Sopimukseen kuuluvat palvelut

Jälleenmyyjä vastaa seuraavista palveluista:

 1. ajoneuvon valmistajan huolto-ohjelman mukaiset huollot, jotka käsittävät sekä työn että materiaalin
 2. ajoneuvon luonnollisesta kulumisesta ja normaalista käytöstä aiheutuvat välttämättömät korjaukset materiaaleineen ja töineen
  - pyyhkijän sulat ja polttimot vaihdetaan tarvittaessa määräaikaishuoltojen yhteydessä tai liikenneturvallisuuden sitä vaatiessa
 3. sopimukseen erikseen hinnoiteltujen tehdaslisävarusteiden ja ennen uuden auton luovutusta asennettujen lisävarusteiden välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet materiaaleineen ja töineen
 4. AdBlue-lisäainesäiliön täyttö tarvittaessa
 5. öljynlisäykset sekä tarvittaessa litra täydennysöljyä mukaan määräaikaishuoltojen yhteydessä
 6. lasinpesunestesäiliön täyttö määräaikaishuoltojen yhteydessä
 7. auton ulkopesu määräaikaishuoltojen yhteydessä

Maksulliset lisäpalvelut kuuluvat sopimukseen ainoastaan silloin, kun niistä on sopimusosapuolten kanssa erillistä lisämaksua vastaan erikseen sovittu.

Maksulliset lisäpalvelut ovat saatavissa vain sopimusosapuolena olevalta jälleenmyyjältä. Maksulliset lisäpalvelut ovat:

MAKSULLISET LISÄPALVELUT SISÄLTÖ
renkaiden kausivaihto renkaiden vaihto
renkaiden kausisäilytys renkaiden kausivaihto ja -säilytys 
sijaisauto määräaikaishuoltojen ja sopimukseen sisältyvien korjausten ajaksi Kokoluokka Ibiza tai Leon, ajoa 100 km/vrk, polttoaine ja vakuutus. Ylikilometrit veloitetaan asiakkaalta. 
auton nouto- ja palautuspalvelu määräaikaishuoltojen yhteydessä 
auton sisäpuhdistus imurointi, jalkatilanmattojen puhdistus ja tuulilasin sisäpuhdistus tarkastushuollon yhteydessä 
katsastuspalvelu  katsastustarkastus, pakokaasumittaus ja käyttö määräaikaiskatsastuksessa 

Kaikki toimenpiteet tehdään siinä laajuudessa kuin on tarpeen auton tai lisävarusteen luotettavan toiminnan takaamiseksi ja auton pitämiseksi lainmukaisessa kunnossa sopimuskauden aikana.

 

4. Sopimukseen eivät kuulu

Jälleenmyyjän huolto- ja korjausvelvollisuuden piiriin eivät kuulu:

 1. ajoneuvoa ja sen varusteita koskevien takuiden, vakuutusten ja vastaavien vastuuperusteiden piiriin kuuluvat viat ja vahingot ja ajoneuvon myyjän virhevastuun piiriin kuuluvat viat ja vahingot.
 2. viat tai vahingot, jotka johtuvat siitä, että:
  - ajoneuvoa on hoidettu tai käytetty virheellisesti tai huolimattomasti esim. ajoneuvossa on käytetty likaista polttoainetta tai muuta polttoainetta tai muita öljyjä tai nesteitä kuin ajoneuvon käyttöohjeessa on suositeltu
  - ajoneuvoa on käytetty ammattimaisessa liikenteessä, kilpa-ajossa tai rata-ajossa
  - ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on muutettu
 3. kolarista tai muusta ulkopuolisesta tekijästä aiheutuvat korjaukset, joita ajoneuvon vakuutukset eivät korvaa
 4. korroosiovaurioiden korjaukset ja maalaustyöt
 5. ajoneuvon lasit, ajovalojen lasit, umpiot ja peilit
 6. renkaat, vanteet, pölykapselit ja näihin liittyvät työt, lukuun ottamatta sopimukseen kuuluvia renkaankausivaihtoja
 7. pyöränkulmien suuntaukset, lukuun ottamatta korjaustyön yhteydessä tarvittavaa suuntausta
 8. ajoneuvon vahaus ja sisäpuhdistus
 9. polttoaineet
 10. uuden auton luovutuksen jälkeen asennetut lisävarusteet (esim. polttoainekäyttöinen lisälämmitin, moottorinlämmitin, vetokoukku)
 11. vakuutusmaksut, ajoneuvoon tai sen käyttöön kohdistuvat verot, katsastusmaksut tai muut julkiset maksut
 12. ajoneuvon hinaus, kuljetus ja säilytys
 13. viat ja vahingot, jotka aiheutuvat ulkopuolisesta tekijästä tai syystä (esim. ilkivalta, tulipalo, luonnonilmiöt, sota tai muu ylivoimaiseen esteeseen verrattavissa oleva tapahtuma)

 

5. Huolto- ja korjaustöiden suorittaminen

Asiakas on velvollinen käyttämään, hoitamaan ja huoltamaan ajoneuvoa noudattaen sen käyttöohje- ja huoltokirjaa, sekä maahantuojan takuuehtoja ja ohjeita. Havaitessaan ajoneuvossa vian tai muun puutteen asiakas on velvollinen toimittamaan ajoneuvon viipymättä huollettavaksi tai korjattavaksi lisävahinkojen välttämiseksi.

Asiakkaalla on velvollisuus teettää huolto- ja korjausvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut maahantuojan valtuuttamassa merkkihuollossa.

Asiakas huolehtii siitä, että ajoneuvo toimitetaan merkkihuoltoon valmistajan ohjeiden mukaisten määräaikaishuoltojen tekemistä varten riittävän hyvissä ajoin ja kantaa vastuun tämän velvollisuutensa laiminlyönnistä.

Merkkihuollolla on oikeus normaalia ammattikäytäntöä noudattaen ja asiakkaan edut huomioiden päättää menettelytavoista, joilla huollot suoritetaan ja vika tai vahinko korjataan.

Mikäli asiakas haluaa teettää ajoneuvoon huoltoja tai korjauksia, jotka eivät kuulu huolto-ohjelmaan tai tämän sopimuksen piiriin, asiakas sopii niistä erikseen merkkihuollon kanssa ja vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista. Merkkihuolto laskuttaa nämä toimenpiteet erikseen asiakkaalta.

 

6. Korjaukset ulkomailla
 1. Suomen ulkopuolella suoritetut korjaukset ja huollot asiakas maksaa aina itse.
 2. Ulkomailla tapahtuvien korjausten tai huoltojen osalta, jotka ylittävät tai joiden arvioidaan ylittävän 300 euroa (sisältäen arvonlisäveron), asiakas on velvollinen olemaan yhteydessä huolenpitosopimushallinnoijaan. Hänen on saatava hallinnoijan suostumus korjauksen tai huollon suorittamiseen ennen korjauksen tai huollon aloittamista, jotta näitä koskevat kustannukset voivat tulla tässä kohdassa jäljempänä selostetun jälleenmyyjän korvausvelvollisuuden piiriin.
 3. Mikäli asiakas on maksanut Euroopassa syntyneet ajoneuvon odottamattomasta viasta tai vahingosta aiheutuneet välttämättömät korjaus- tai huoltokustannukset, on hänellä oikeus saada niistä korvaus jälleenmyyjältä edellyttäen, että:
  - huolto on ollut välttämätön ja/tai vika tai vahinko on ollut sellainen, että niistä aiheutuneet toimenpiteet kuuluvat SEAT-huolenpitosopimuksen kattamiin korjaus- ja huoltotöihin (vrt. kohta 3) ja että
  - korjauksen on suorittanut auton valmistajatehtaan kyseisen maan valtuuttamaan huolto-organisaatioon kuuluva korjaamo ja että
  - asiakas esittää jälleenmyyjälle korjaamon alkuperäiskuitin koskien korjauskustannusten maksua sekä erittelyn tehdyistä töistä ja asennetuista varaosista ja että
  - yli 300 euron kustannusten osalta asiakas on hankkinut huolenpitosopimushallinnoijan ennakkosuostumuksen (vrt. 6.2) -kohta edellä).
 4. Asiakkaan oikeus tämän kohdan mukaiseen korvaukseen käsittää summan, joka vastaa asiakkaan suorittamaa maksua toimenpiteistä, jotka ovat olleet tarpeen ajoneuvon palauttamiseksi ennen vikaa tai vahinkoa olleeseen kuntoon. Korvaus on enintään jälleenmyyjän luona vastaavien korjausten suorittamisesta aiheutuvien kustannusten määrä. Korvaus maksetaan asiakkaalle euroina kuukauden kuluessa siitä, kun 6.3 -kohdassa mainitut edellytykset on täytetty. Mikäli maksu on suoritettu muuna valuuttana kuin euroina, määräytyy valuuttakurssi asiakkaan maksupäivän mukaisen valuuttakurssin mukaisesti.
7. Sopimushinta

Huolenpitosopimuksen hinta määräytyy ajoneuvon merkin ja mallin, sopimusajan, ajokilometrimäärän ja mahdollisten lisävarusteiden sekä sovittujen jälleenmyyjäkohtaisten maksullisten lisäpalvelujen mukaan.

Asiakas arvioi vuotuisen ajosuoritteensa lähimpään 5000 km lukemaan. Hinnasto on porrastettu 5000 km:n välein, kuitenkin pienimmän mahdollisen ajosuoritteen ollessa 10 000 km / vuodessa. Hinnoittelussa käytetään kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa.

Asiakas suorittaa K Auto Oy:lle sopimukseen merkityn kuukausihinnan. Kuukausihinta on voimassa sopimuksessa ilmoitetun sopimusajan. Kaikki sopimuksen hallinnoinnista johtuvat kulut veloitetaan kiinteänä kuukausimaksun osana. Sopimusta jatkettaessa kuukausihinta määritellään tuolloin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa vuotuisen ajomäärän noususta jälleenmyyjälle. Mikäli asiakas ylittää sopimuksen mukaisen vuotuisen ajomäärän enemmän kuin 2 500 km, jälleenmyyjällä on oikeus muuttaa kuukausimaksua takautuvasti vastaamaan ajettuja kilometrejä.  Jälleenmyyjän hyväksi oleva hinnanerotus (ylikilometriveloitus) veloitetaan asiakkaalta muutoksen jälkeisen ensimmäisen maksuerän yhteydessä tai sopimuksen päättyessä.

Asiakkaalla on mahdollisuus pienentää vuotuista ajosuoritetta sopimuskauden aikana. Uusi maksuerä määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaisesti ja tulee voimaan seuraavassa maksuerässä. Mahdollisia alikilometrejä ei hyvitetä.

Mikäli sopimuksen mukaisena sopimusaikana toteutuneet ajoneuvon sopimuskulut lisättynä tämän sopimuksen mukaisesti mahdollisesti kertyneillä viivästyskoroilla ja perintäkuluilla alittavat asiakkaan sopimusaikana suorittamien kuukausimaksujen yhteissumman, jälleenmyyjä hyvittää asiakasta sopimuksen päätyttyä seuraavasti:

Sopimuksen hintahyvityksen määrä lasketaan siten, että kuukausittaisten maksujen yhteissummasta vähennetään toteutuneiden huolto- ja korjauskustannusten summa sekä hallinnointikulujen kokonaisosuus sekä tämän sopimuksen mukaisesti mahdollisesti kertyneet viivästyskorot ja perintäkulut. Sopimuksen hintahyvityksen minimiraja on 20 euroa.

Mikäli sopimuksen mukaisena koko sopimusaikana toteutuneet ajoneuvon sopimuskulut lisättynä tämän sopimuksen mukaisesti mahdollisesti kertyneillä viivästyskoroilla ja perintäkuluilla ylittävät asiakkaan koko sopimusaikana suorittamien kuukausimaksujen yhteissumman, jälleenmyyjä ei veloita erotusta asiakkaalta.

Asiakkaalla on oikeus saada jokaisesta huolto- ja korjauskäynnistä laskukopio merkkihuollosta. Tällöin hän voi seurata sopimuksen kustannuksia.

Jälleenmyyjällä on oikeus ajoneuvon huollon tai korjauksen yhteydessä tarkistaa, täsmääkö todellinen ajomäärä sovitun vuotuisen ajomäärän kanssa.

Mikäli arvonlisäverossa tai muissa julkisissa veroissa tai maksuissa tapahtuu muutoksia, myyjällä on oikeus muuttaa tämän sopimuksen mukaisia kuukausihintoja vastaavasti muutosten voimaantulohetkestä alkaen.

8. Maksuehdot

Kuukausimaksut on suoritettava sopimuksessa mainituissa maksuerissä sovitusta ensimmäisestä eräpäivästä alkaen. Maksun viivästyessä jälleenmyyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä lukien maksupäivään asti.    

9. Sopimuksen voimassaoloaika

Sopimus on voimassa sopimuksessa sovitun sopimusajan. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa vuosi kerrallaan, enintään 72 kk tai 200 000 km asti.

10. Sopimuksen ennenaikainen päättyminen
 1. Sopimus päättyy automaattisesti sovitusta sopimuskaudesta riippumatta silloin, kun ajoneuvolla on ajettu 200 000 km.
 2. Sopimus päättyy välittömästi jos:
  - asiakas myy ajoneuvon kolmannelle osapuolelle eikä sopimuksen siirtämisestä kolmannelle osapuolelle ole ilmoitettu kirjallisesti eikä sovittu jälleenmyyjän kanssa.
 3. Sopimus päättyy välittömästi myös jos:
  - ajoneuvo poistetaan ajoneuvorekisteristä tai
  - vakuutusyhtiö lunastaa ajoneuvon
 4. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään kesken sopimuskauden. Sopimus päättyy tällöin seuraavan maksuerän eräpäivänä, ellei toisin sovita. Sopimuksen irtisanominen on ilmoitettava jälleenmyyjälle tai sopimuksen hallinnoijalle kirjallisesti joko sähköpostilla tai oma.seat.fi –palvelussa.

Mikäli yllämainituissa kohdissa (10.1 - 10.2 sekä 10.4) sopimushallinnoija toteaa sopimuksen sopimuskulujen olevan suuremmat kuin maksetut maksuerät, on asiakas velvollinen maksamaan jälleenmyyjälle sopimuksen kokonaishinnasta tuolloin meneillään oleva sopimuskausi loppuun asti tai siihen mennessä syntyneiden todellisten sopimuskulujen ja maksettujen kuukausimaksujen täysimääräinen erotus, riippuen siitä, kumpi vaihtoehdoista on asiakkaalle edullisempi.

Mikäli yllämainituissa kohdissa 10.1 - 10.4 sopimushallinnoija toteaa sopimuksen sopimuskulujen olevan koko sopimusajalta pienemmät kuin maksetut maksuerät, on asiakkaalla oikein sopimuksen hintahyvitykseen sopimusehtojen kohdan 7. mukaisesti.

Yllämainituissa kohdissa ( 10.1 - 10.4) mahdolliset ylikilometrit veloitetaan lisäksi sopimusehtojen kohdan 7. mukaisesti.

11. Sopimuksen purkaminen jälleenmyyjän toimesta

Jälleenmyyjä on oikeutettu purkamaan sopimuksen päättymään välittömästi, jos:

 1. asiakas laiminlyö tähän sopimukseen perustuvan maksuvelvoitteensa siten, että kysymyksessä olevan maksuerän erääntymisestä on kulunut vähintään 30 vuorokautta ja asiakas ei ole kirjallisesta huomautuksesta huolimatta maksanut erääntynyttä maksuerää tai
 2. asiakas muulla tavoin olennaisesti rikkoo sopimusehtoja tai laiminlyö niiden mukaisia velvoitteita tai
 3. asiakas joutuu konkurssiin tai selvitystilaan

Mikäli sopimuskulut ovat sopimuksen purkuhetkellä suuremmat kuin maksetut maksuerät, asiakas on velvollinen maksamaan jälleenmyyjälle sopimuksen perusteella siihen mennessä syntyneiden sopimuskulujen ja maksettujen maksuerien täysimääräisen erotuksen lisättynä kertyneillä viivästyskoroilla ja perintäkuluilla.

Jälleenmyyjän purkaessa sopimuksen asiakkaalla ei ole oikeutta saada takaisin siihen mennessä maksettujen maksuerien ja sopimuskulujen erotusta.

Jälleenmyyjän tähän sopimukseen perustuva huoltovelvoite päättyy sopimuskauden päättyessä tai silloin kun, sopimus päättyy sopimuskohtien 10. tai 11. mukaisella tavalla ennenaikaisena.

12. Sopimuksen siirtäminen

Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman jälleenmyyjän suostumusta.

Sopimuksen siirtäminen kolmannelle osapuolelle ei oikeuta asiakasta saamaan takaisin jo maksettuja maksueriä.

Jälleenmyyjällä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää ne edelleen.

13. Kuluttajansuoja

Nämä ehdot eivät rajoita niitä oikeuksia, jotka asiakkaalla kuluttajansuoja- tai kauppalain mukaan on tavaran virheen tai viivästyksen perusteella.     

14. Asiakkaan yhteys- ja luottotiedot

Jälleenmyyjällä, K Auto Oy:llä tai sopimuksen siirron saajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilö- tai yhteisötiedot sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot.

15. Erimielisyydet

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimalla. Mikäli tässä ei onnistuta, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

16. Muutokset sopimusehtoihin

Kaikki muutokset näihin sopimusehtoihin on tehtävä kirjallisena ja vahvistettava kummankin sopijaosapuolen allekirjoituksella. Muulla tavalla tehdyt muutokset ovat mitättömiä.

17. Sopimuksen hallinnointi

Tämän sopimuksen mukaisen hallinnoinnin hoitaa K Auto Oy. K Auto Oy on oikeutettu jälleenmyyjän puolesta sopimaan asiakkaan kanssa tämän sopimuksen hallinnointiin liittyvistä asioista.

K Auto Oy:n yhteystiedot:

K Auto Oy / Huolenpitosopimukset
PL 140
01511 Vantaa

Yhteydenotot sähköpostilla huolenpitosopimus@kesko.fi

Yhteydenotot puhelimella numeroon 010 533 8308. Puhelinpalvelumme on avoinna arkisin klo 8-18.

Asiakas voi hoitaa huolenpitosopimukseen liittyviä asioita myös kirjautumalla Oma SEAT –palveluun, oma.seat.fi.

 

Määritelmät

Merkkihuolto

Maahantuojan valtuuttama SEAT-merkkihuolto.

Huollot

Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet, jotka asiakas teettää tämän sopimuksen ehtojen perusteella merkkihuollossa.

Sopimuskulu

Sopimuksen perusteella veloitettaviksi kuuluvat kuluerät, jotka muodostuvat huoltojen ja korjausten sekä niihin käytettyjen osien ja aineiden veloituksista, sopimuksen mukaisista muiden maksullisten lisäpalveluiden veloituksista sekä kiinteästä hallinnointikulusta.

*Koskee uusia SEAT-huolenpitosopimuksia, jotka on tehty 20.2.2017 tai sen jälkeen.

 

Rakenna auto

Rakenna auto

Katso jälleenmyyjät

Katso jälleenmyyjät

Varaa huolto

Varaa huolto

Varaa koeajo

Varaa koeajo